Geschiedenis

GESCHIEDENIS 50 JAAR

Een artikel uit ons maandblad “ATB-info” nummer 60 oktober 1980 ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze afdeling.

De geschiedenis van 50 jaar A.T.B.- leven beschrijven is een onbegonnen zaak. Het zou leiden naar een lijvig boek en dat is zeker niet de bedoeling. Een kort overzicht kunnen we wel trachten te geven.

– Het begon allemaal in de jaren 1930 toen in onze gemeente verschillende mensen, zonder het te beseffen, door de natuurvriendenmicrobe waren aangetast. Ze maakten samen wandelingen en korte uitstappen, zonder aangesloten te zijn bij een toeristische vereniging.
Dit natuurbeleven moet hen zeer goed bevallen zijn want einde 1930 namen zij contact op met het hoofdbestuur van A.T.B. om in Willebroek een voordracht te houden. Deze voordracht over het Groot Hertogdom Luxemburg had plaats op 21 december 1930, voor een zeer ruim publiek. Voordrachtgever was Jos SELS, lid van het hoofdbestuur van A.T.B.- Vlaams België. Uit besprekingen tussen de deelnemers enerzijds en de voordrachtgever anderzijds, over de doelstellingen, de werking en de activiteiten van de natuurvriendenbeweging, volgde de oprichting van de A.T.B.-afdeling Willebroek!
Enkele weken later werd, onder impuls van Jan De Borger, Achiel De Roye en Marcel Willems, een vergadering gehouden voor het oprichten van een afdeling. Vanaf dit ogenblik maakten een 30-tal mensen deel uit van onze natuurvriendenafdeling. Het waren eenvoudige werkmensen die streden voor een beter bestaan en het recht op vakantie opeisten. Gemakkelijk was het niet. Er was in die tijd nog geen sprake van subsidiëring en steun van overheidswege. Zij moesten roeien met de riemen waarover zij beschikten en varen met een bootje dat elk ogenblik kon worden lekgeslagen. Een vijftal jaren bleef dit bootje varen, maar het kon nooit worden omgevormd tot een zeewaardig schip. Niettegenstaande de geestdrift die hen bezielde, bleken de middelen te beperkt.

– In 1937 klaarde de toestand op. Verschillende leden van de syndicale jeugd kwamen de rangen van A.T.B. versterken. Het bestuur werd omgevormd en Camiel DE BOECK nam het stuur over van Marcel WILLEMS. Nieuwe bestuursleden – nieuwe ideeën. De vrijdagavondbijeenkomsten vonden hun ontstaan. Voordrachten en toeristische activiteiten werden uitgebouwd. Elk jaar werd het verlof – toen nog een week – in natuurvriendenhuizen doorgebracht. Nevenactiviteiten begonnen door te dringen: eenvoudige maar goed georganiseerde toneelvoorstellingen, het zingen in groepsverband en het oprichten van een fotoclub “Vooruit”. In 1937 werd voor het eerst, op de vooravond van Kerstmis, een gezellig samenzijn gehouden, dat tot een traditie is uitgegroeid.

– Wereldoorlog II maakte in 1940 een einde aan de verdere uitbouw van onze vereniging, die op dat ogenblik reeds 160 leden telde. Enkele weken na de bevrijding van onze gemeente op 4 september 1944, hervatte onze vereniging haar activiteiten met de beschikbare mogelijkheden. In die tijd was kameraadschap geen ijdel woord. Een knapzak werd gedeeld, zelfgebakken taart werd geruild voor cornedbeef.
Met de jaren groeiden de activiteiten. In 1945 werd officieel gestart met zangkring MORGENROOD en de Volksdanskring RONDINELLA, groepsreizen werden opnieuw georganiseerd, kamperen werd in de zomer een wekelijkse gewoonte, terwijl in de winterperiode de vrijdagavondbijeenkomsten een grote verscheidenheid aan activiteiten boden.

– Hoogtepunten uit de periode 1946-1954 waren ontegensprekelijk de BONTE AVONDEN die wij jaarlijks inrichten, telkens voor een stampvolle zaal. Het was een heerlijke tijd. De werking van onze afdeling wierp vruchten af. Ons ledenaantal steeg van 100 in 1946 tot bijna 400 in 1954. A.T.B. Willebroek was op weg om hoge toppen te scheren.

– Maar… er kwam een kink in de kabel.
Bestuursleden namen ontslag en er waren geen nieuwe kandidaten.
Gevolg: gebrek aan degelijke leiding, achteruitgang van de activiteiten en ledenverlies. De jaren 1955, 1956 en 1957 waren voor de afdeling moeilijke jaren.

– Enkele leden die met weemoed de teloorgang hadden gevolgd, sloegen de handen in elkaar en strooiden het zaad om de vruchtbaar wordende akker nieuw leven te geven. Iedereen die het natuurvriendenhart hoog droeg, werkte mee aan de nieuwe start die in 1958 werd genomen.
Zang- en volksdanskringen werkten weer op volle toeren. Het eerste A.T.B.-bal werd ingericht, wij verzorgden in 1960 de finale van het meiavondfeest met een zelf ontworpen muzikale sketch. De vrijdagavondbijeenkomsten vonden plaats met afwisselend zang, dans, gezelschapsspelen, quiz, voordrachten …. Een foto- en cinékring werd opgericht. Het was A.T.B. welke in Willebroek de basis legde van de VOLLEYBALSPORT. In 1960 werd gestart met de A.T.B.-winkelactie. Gevolg: in 1961 werd het 500ste lid ingeschreven.

– In 1962 werd het nationaal A.T.B.-congres te Willebroek georganiseerd, toch wel een hoogtepunt. De A.T.B.-wagen liep gesmeerd, te gesmeerd om lang te rijden. Meningsverschillen waren de oorzaak van het afscheuren van de fotokring.
– In 1963 werd het voorzitterschap overgenomen door onze huidige voorzitter Frabçois VERSTREPEN. De activiteiten breidden zich uit. Onder zijn beleid werd het eerste quizclubkampioenschap van Willebroek ingericht, een activiteit die vandaag meer dan ooit “in” is. In 1965, 1970 en 1976 werd de 1ste, 2de en 3de INTERNATIONALE TOERISTISCHE EN FOLKLORISTISCHE TENTOONSTELLING ingericht, één van de meest hoogstaande evenementen uit de geschiedenis van onze afdeling. in mei 1981 volgt de vierde uitgave en we hebben voorgenomen de drie vorige nog te overtreffen.
Onze vier onderafdelingen: de volleybalclub, de zangkring Morgenrood en de volksdanskringen Rondinella en JONG RONDINELLA, werkten meer dan op volle toeren.

– Het 45-jarig bestaan van onze afdeling, samen met het 30-jarig bestaan van onze zang- en volksdanskring, die in het seizoen 1975-1976 werden gevierd, gaven dan ook een juist beeld van wat onze afdeling op dat ogenblik was.
De zeer goede verstandhouding gedurende de laatste 10 jaar, een aantal actieve jongeren die de A.T.B.-rangen kwamen versterken, een bestuur en een ledenkern die van aanpakken wisten, zorgden voor een merkwaardige viering van dit 45-jarig bestaan. De feestavond van 6 maart 1976, een kleurrijke mozaîk van zang en dans, zal wellicht iedereen bijblijven als een zoveelste hoogtepunt uit onze geschiedenis. Op dat ogenblik telde onze vereniging 550 leden. De 600 bereiken was toen een vurige wens.

– Nieuwe ideeën en initiatieven dienden uitgewerkt te worden, wat nodig was om de evolutie te volgen en om “in” te blijven. De verwachtingen welke in de jongeren waren gesteld, werden ingelost. Samen met hun ideeën en werklust en de wijsheid van de onkreukbare oudere garde, onder leiding van de nooit afgevende voorzitter, waren er de oorzaak van dat A.T.B. Willebroek schitterde. De gevolgen bleven niet uit. Al spoedig vierden we het 600ste lid. Daarbij bleef het niet, het jaar nadien werd het 700ste lid ingeschreven. Anderhalf jaar later vierden we 800ste lid en vandaag maken we ons klaar om nr 900 in de bloemen te zetten. Van 881 tot 900 is nog maar een kleine stap.
Aan de verdere uitbouw van onze vereniging kwamen geen grenzen.

– In 1978 werd in de deelgemeente Tisselt gestart met een onderafdeling van JONG RONDINELLA, met onmiddellijk 29 dansertjes.
– In 1979 werd ter gelegenheid van het eerste eenakterfestival van Willebroek, ingericht door de gemeentelijke culturele raad, een toneelgroep A.T.B.-PIERLALA in het leven geroepen. En meten succes: onze toneelkring won dit festival! Ook deze afdeling zorgt voor een jaarlijkse activiteit die ook in april van dit jaar weer voor het nodige succes zorgde bij het opvoeren van twee eenakters in de gemeentelijke feestzaal.
Een QUIZPLOEG die dit jaar voor een tweede opeenvolgende maal quizclubkampioen van Willebroek werd, tweemaal de beker van Minister Jef Raemaekers won en nog andere trofeeën behaalde, blijft het waarmaken.
De VOLLEYBALCLUB, met een nieuw bestuur, die met drie herenploegen en één damesploeg in competitieverband spelen en dit jaar starten met een veteranenploeg blijft het goed doen.
Ook dit jaar werd het 50ste uitgave van ons INFO-BLAD uitgegeven.

– Hierbij komen dan nog zoveel andere wekelijkse activiteiten die steeds met de nodige publieke belangstelling plaatshebben.
Dat is dan wat A.T.B. Willebroek vandaag is. Groot geworden door verenigde krachten van mensen die A.T.B. in hun hart dragen en er een deel van hun leven wisten van te maken. Een uitstekende verstandhouding tussen bestuursleden en een brede actieve kern zal ervoor zorgen dat het 50-jarig bestaan van onze afdeling een waardige viering zal krijgen tijdens het komende winterseizoen.
Wij kunnen deze merkwaardige geschiedenis besluiten met de hoop en de wens dat A.T.B. Willebroek nog jarenlang groot moge blijven en waarvan het aangenaam is om lid van te zijn.
Dat kan als bestuur en ledenkern zich, zoals in het verleden, hand in hand blijft inzetten voor datgene wat ons nauw aan het hart ligt, de GOUDEN A.T.B. WILLEBROEK !

GESCHIEDENIS 60 JAAR

Een artikel uit ons maandblad “ATB-info” nummer 159 september 1990 ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van onze afdeling.

Tradities hebben een lang leven in onze afdeling, bij een overzicht van 60 jaar geschiedenis in een notendop valt dit sterk op. Bonte avonden worden feestavonden, kerstavonden welke uit gezellig samenzijn gegroeid zijn, nu een voetbaltornooi daarvoor een heuse marathon; wat goed is blijft maar krijgt een eigentijds kleedje.
Een vereniging groeit, valt, staat op en bereikt zijn doelstellingen. Dan wenken er plots weer nieuwe horizonten en daar gaan we dan weer.

In een notendop de mijlpalen in ons ZESTIG-jarig bestaan:

1930 –  Op 21 december spreekt Jos SELS, van ATB hoofdbestuur te Willebroek. Afdeling Willebroek is geboren. Marcel WILLEMS, voorzitter.
1937 –  Syndicale jeugd sluit aan. Camiel DE BOECK, voorzitter.
1937/40 –  Zingen in groepsverband, gezellig samenzijn en uitstappen naar natuurvriendenhuizen.
1940/44 –  Het ledenbestand telt 160 leden als de oorlogswaanzin alle activiteiten lam legt.
1945 –  Stichting zangkring MORGENROOD en volksdanskring RONDINELLA
1945/54 –  Meerdere bonte avonden worden ingericht.
1958 –  1ste ATB-bal, de winkelactie begint, volleybalwedstrijden worden betwist waaruit de volleybalclub groeit en een Foto/Ciné club gaat aan de slag.
1962 –  Nationaal ATB-congres te Willebroek. Cinéploeg Focus stapt naar eigen weg.
1963 –  François VERSTREPEN wordt voorzitter. ATB-quizers richten voor de eerste maal een quizclubkampioenschap in.
1965 –  Grote toeristische en folkloristische tentoonstelling, evenals in 1970, 1976 en 1981.
1970 –  Jong Rondinella Willebroek begint te dansen.
1979 –  Toneelkring ATB-Pierlala gaat van eenakters over op avondvullende toneelvoorstellingengen. Jong Rondinella Tisselt gaat van start.
1980/81 –  50 JARIG BESTAAN, academische zitting, marathon, feestavond en een reis naar … AMERIKA wordt door de afdeling ingericht.
1982 –  WIJ ZIJN MET 1.000 LEDEN.
1986 –  “Weense Fantasieën”, een groots opgezette feestavond ter gelegenheideid van het 55 jarig bestaan.
1987 –  Blaasveld heeft ook een Jong Rondinella afdeling.
1988 –  De ZAALVOETBALCLUB trekt de shoes aan.
1988/90 –  Wenen en later Boedapest worden verkend door Willebroekse ATB-ers.